Thông tin ban chấp hành Công đoàn trường

Thầy:         LÊ VIẾT QUÂN
Chức vụ:    Chủ tịch Công đoàn trường
Email:         levietquan.su.c3thdao@gmail.com

 


Cô:            TRƯƠNG THỊ THANH
Chức vụ:    Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Email:         ttthanh.su.c3thdao@gmail.com
 


Thầy:         NGUYỄN MINH LỰC
Chức vụ:    Ủy viên
Email:         nmluc.td.c3thdao@gmail.com
 


Cô:            BÙI THỊ THANH MỸ HƯƠNG
Chức vụ:    Ủy viên
Email:         bttmhuong.ti.c3thdao@gmail.com
 


Cô:            NGUYỄN TẤN HOÀNG LONG
Chức vụ:    Ủy viên
Email:         nthlong.to.c3thdao@gmail.com