Đồng chí:    NGUYỄN VĂN TUỆ
Chức vụ:     Bí thư Đảng ủy
Địa chỉ:       Cam Lộc - Cam Ranh
Email:         nvtue.c3thdao@khanhhoa.edu.vn

Đồng chí:    LÊ VIẾT QUÂN
Chức vụ:     Phó Bí thư Đảng ủy
Địa chỉ:       Cam Lộc - Cam Ranh
Email:         levietquan
.su.c3thdao@gmail.com

Đồng chí:    TRƯƠNG THỊ THANH
Chức vụ:     Đảng ủy viên
Địa chỉ:        Cam Phú - Cam Ranh
Email:          ttthanh.su.c3thdao@gmail.com

Đồng chí:    NGUYỄN HỮU DUY
Chức vụ:     Đảng ủy viên
Địa chỉ:        Cam Lợi - Cam Ranh
Email:          nhduy.pht.c3thdao@gmail.com

Đồng chí:    NGUYỄN CÔNG KIỀU
Chức vụ:     Đảng ủy viên
Địa chỉ:        Cam Thuận - Cam Ranh
Email:          nckieu.su.c3thdao@gmail.com