Thông Tin Ban Thường Vụ Đoàn Trường

 

                 Đồng chí:   Nguyễn Công Kiều
                 Chức vụ:    Bí thư đoàn trường
                 Email:         nckieu.su.c3thdao@gmail.com

                 Đồng chí:   Nguyễn Văn Tĩnh
                 Chức vụ:    Phó Bí thư đoàn trường
                 Email:         nvtinh.su.c3thdao@gmail.com

               Đồng chí:   Lê Thị Diên Hà
               Chức vụ:    Phó Bí thư đoàn trường
               Email:         ltdha.to.c3thdao@gmail.com