Thầy:         NGUYỄN VĂN TUỆ

Chức vụ:    Hiệu trưởng

Điện thoại:  0985750677

Email:         nvtue.c3thdao@khanhhoa.edu.vn

 

 

Thầy:         HỒ THẾ DŨNG

Chức vụ:    Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:  0914095042

Email:         htdung.c3thdao@khanhhoa.edu.vn

 

 

Thầy:         NGUYỄN HỮU DUY

Chức vụ:    Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:  0985557070

Email:         nhduy.c3thdao@khanhhoa.edu.vn

 

 

Cô:         HUỲNH THỊ THANH THỦY

Chức vụ:    Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:  0914733000.

Email:         httthuy.c3thdao@khanhhoa.edu.vn