Thầy: KHƯƠNG VĂN VINH
Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: Hóa
Email: kvvinh.ho.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGUYỄN PHONG
Chức vụ: Tổ phó
Giáo viên: Sinh
Email: nphong.si.c3thdao@gmail.com

 

Thầy: NGUYỄN THANH HẢI
Chức vụ:
Giáo viên: Hóa
Email: nthai.ho.c3thdao@gmail.com

 

Thầy: CHÂU ĐÌNH TUÂN
Chức vụ:   
Giáo viên: Hóa
Email: cdtuan.ho.c3thdao@gmail.com


Thầy: NGUYỄN THẠC SĨ
Chức vụ:   
Giáo viên: Hóa
Email: ntsi.ho.c3thdao@gmail.com

 

Cô: NGUYỄN THỊ KIM OANH 
Chức vụ:   
Giáo viên: Hóa
Email: ntkoanh.ho.c3thdao@gmail.com

 

Cô: LÊ THỊ KIỀU TRINH
Chức vụ:   
Giáo viên: Sinh
Email: ltktrinh.si.c3thdao@gmail.com

 Cô: BẠCH THỊ NGA
Chức vụ: 
Giáo viên: Sinh
Email: btnga.si.c3thdao@gmail.com

 

Cô: NGUYỄN THANH HOÀI
Chức vụ:    
Giáo viên: Sinh
Email: nthoai.si.c3thdao@gmail.com