Cô: NGUYỄN THỊ XUÂN DUYÊN
  Chức vụ: Tổ trưởng
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: ntxduyen.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: DOÃN THỊ TUYẾT VÂN
  Chức vụ: Tổ phó
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: dttvan.va.c3thdao@gmail.com

 
   Thầy: LÊ HỮU SƠN
  Chức vụ: 
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: lhson.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
 Chức vụ:
 Giáo viên: Ngữ văn
 Email:  htnthuy.va.c3thdao@gmail.com
   Cô:  MAI LÊ TRÂM UYÊN
  Chức vụ:
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: mltuyen.thdao.c3thdao@gmail.com

 
   Thầy: NGUYỄN THANH TÙNG
  Chức vụ: 
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: nttung.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: LÊ THỊ PHƯỢNG
  Chức vụ: 
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: ltphuong.va.c3thdao@gmail.com 

 
   Thầy: ĐẬU PHI HÙNG
  Chức vụ: 
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: dphung.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN
  Chức vụ: Tổ viên
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: ntbyen.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: BÙI THỊ NGỌC HẰNG
  Chức vụ: 
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: bnhang.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: LÊ THỊ HỒNG
  Chức vụ:
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: lthong.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: NGUYỄN THỊ MỸ VIÊN
  Chức vụ:
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: ntmvien.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: LÊ THỊ THANH XUÂN
  Chức vụ:
  Giáo viên: Ngữ văn
  Email: lttxuan.va.c3thdao@gmail.com

 
   Cô: TRẦN THỊ CẨM VÂN
  Chức vụ: 
  Giáo viên:   Ngữ văn
  Email: ttcvan.va.c3thdao@gmail.com