Cô: LÊ THỊ THU HÀ
(Giáo viên giỏi cấp tỉnh)

Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: Sử
Email: lttha.su.c3thdao@gmail.com
Thầy: BÙI VĂN PHƯƠNG
(Giáo viên giỏi cấp tỉnh)

Chức vụ:    Tổ phó
Giáo viên:   Địa
Email: bvphuong.di.c3thdao@gmail.com

 

Cô: TRƯƠNG THỊ THANH
Chức vụ:
Giáo viên: Sử
Email: ttthanh.su.c3thdao@gmail.com

 

Cô: NGUYỄN THỊ KIM HUẾ
(Giáo viên giỏi cấp tỉnh)
Chức vụ:
Giáo viên: Sử
Email: ntkhue.su.c3thdao@gmail.com
 
Thầy: LÊ VIẾT QUÂN (Giáo viên giỏi cấp tỉnh)
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Giáo viên: Sử
Email:  lvquan.su.c3thdao@gmail.com
 Cô: NGUYỄN THỊ ANH
Chức vụ:
Giáo viên: Giáo dục công dân
Email: ntanh.cd.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGUYỄN VĂN TĨNH
Chức vụ: Bí thư Chi đoàn giáo viên
Giáo viên: Sử
Email: nvtinh.su.c3thdao@gmail.com
Thầy: NGUYỄN CÔNG KIỀU
Chức vụ:    Bí thư Đoàn trường
Giáo viên:   Sử
Email: nckieu.su.c3thdao@gmail.com

 
 Cô: HOÀNG THỊ TUYỂN
Chức vụ:
Giáo viên: Địa
Email: httuyen.di.c3thdao@gmail.com
Cô: BÙI THỊ HỢP
Chức vụ: 
Giáo viên: Địa
Email: bthop.di.c3thdao@gmail.com

 
Cô: VŨ THỊ THỦY
Chức vụ: 
Giáo viên: Sử
Email:         vtthuy.su.c3thdao@gmail.com
Thầy: NGUYỄN KIM THIỀU
Chức vụ: 
Giáo viên: Địa
Email: nkthieu.di.c3thdao@gmail.com