Thầy: ĐẶNG ĐÌNH THỌ
Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: Thể dục
Email:
ddtho.td.c3thdao@gmail.com
Thầy: PHẠM VIỄN SƠN
Chức vụ:   
Giáo viên: Thể dục
Email:
pvson.td.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGÔ THÀNH CÔNG
Chức vụ:   
Giáo viên: Thể dục
Email:
ngothanhcong80@gmail.com

 
Thầy: LA MINH QUÂN
Chức vụ:   
Giáo viên: Thể dục
Email:
lmquan.td.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: DƯƠNG KIM LỰC
Chức vụ:   
Giáo viên: Thể dục
Email:
dkluc.td.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGUYỄN HƯỞNG
Chức vụ:   
Giáo viên: Thể dục
Email: nhuong.td.c3thdao@gmail.com

 
Thầy:  NGUYỄN MINH LỰC
Chức vụ: 
Giáo viên: Thể dục
Email: nmluc.td.c3thdao@gmail.com

 

 

Thầy: Võ Văn Sanh
Chức vụ: Tổ phó
Giáo viên: Tin
Email: vvsanh.ti.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: Huỳnh Nguyên Vỹ
Chức vụ:
Giáo viên: Tin
Email: hnvy.ti.c3thdao@gmail.com

 
Cô: Bùi Thị Thanh Mỹ Hương
Chức vụ:
Giáo viên: Tin
Email: btmhuong.ti.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: Nguyễn Trần Quốc Tuấn
Chức vụ:
Giáo viên: Tin
Email: ntqtuan.ti.c3thdao@gmail.com

 
Cô: Đào Hải Yến
Chức vụ:
Giáo viên: Tin
Email: dhyen.ti.c3thdao@gmail.com