Cô: TRỊNH THỊ HOÀNG ANH
Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email:
tthanh.av.c3thdao@gmail.com
 
Cô: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
Chức vụ:    Tổ phó
Giáo viên:   
Tiếng Anh
Email:         ltqnhu.av.c3thdao@gmail.com


 
  
Thầy: ĐÀO DUY TÂN
Chức vụ:  
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email:
ddtan.av.c3thdao@gmail.com
 
  
Cô: TRƯƠNG THỊ DIỄM NGA
Chức vụ: 
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email: ttdiemnga.av.c3thdao@gmail.com
Cô: TÔ PHƯƠNG THẢO
Chức vụ:    
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email:  tpthao.av.c3thdao@gmail.com
  
Cô: DƯƠNG THỊ THU HÀ
Chức vụ:   
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email: 
dttha.av.c3thdao@gmail.com
Cô: NGUYỄN THỊ THANH LAN
Chức vụ:  
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email: 
nttlan.av.c3thdao@gmail.com
  
Cô: TRẦN THỊ MỸ THƠ
Chức vụ: 
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email: ttmtho.av.c3thdao@gmail.com
Cô: NGUYỄN THỊ HOÀNG VY
Chức vụ:  
Giáo viên: 
Tiếng Anh
Email: nthvy.av.c3thdao@gmail.com