Thầy: TRẦN GẶP
Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: Lý
Email: tgap.ly.c3thdao@gmail.com

 
Cô: LÊ THỊ HOÀNG OANH
Chức vụ: Tổ phó  
Giáo viên: Lý
Email: lthanh.ly.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGUYỄN ĐÌNH HÒA
Chức vụ:
Giáo viên: Lý
Email: ndhoa.ly.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: NGUYỄN ÁI QUÝ
Chức vụ:    
Giáo viên: Lý
Email: naquy.ly.c3thdao@gmail.com

 
Cô: BÙI THỊ THẢO NGUYÊN
Chức vụ:  
Giáo viên: Lý
Email: bttnguyen.ly.c3thdao@gmail.com

 
Thầy: VŨ VĨNH PHÚC
Chức vụ:    
Giáo viên:   Công nghệ
Email: vvphuc.ti.c3thdao@gmail.com

 
Cô: LÊ THỊ KHÁNH HIỀN
Chức vụ:
Giáo viên: Lý
Email: ltkhien.ly.c3thdao@gmail.com

 
Cô: TRẦN THỊ MỘNG THÙY
Chức vụ:
Giáo viên: Lý
Email: ttmthuy.ly.c3thdao@gmail.com