Thầy: Trần Cao Hiểu
Chức vụ: Tổ trưởng
Giáo viên: Toán
Email: tchieu.to.c3thdao@gmail.com

 
 Thầy: Phan Khắc Hy
Chức vụ: Tổ phó
Giáo viên: Toán
Email: pkhy.to.c3thdao@gmail.com

 
 Thầy: Hoàng Đình Vinh
Chức vụ: 
Giáo viên: Toán
Email: hdvinh.to.c3thdao@gmail.com

 
 Thầy: Nguyễn Minh Thông
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: nmthong.to.c3thdao@gmail.com

 
 Thầy: Nguyễn Tấn Hoàng Long
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: nthlong.to.c3thdao@gmail.com

 
 Cô: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: nthanh.to.c3thdao@gmail.com
   
 Cô: Lê Thị Diên Hà
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: ltdha.to.c3thdao@gmail.com
   
 Cô: Nguyễn Thị Bích Nga
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: ntbnga.to.c3thdao@gmail.com

 
 Cô: Phan Nguyễn Thanh Nguyên
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: pntnguyen.to.c3thdao@gmail.com

 
 Thầy: Lê Quốc Bảo
Chức vụ:
Giáo viên: Toán
Email: lqbao.to.c3thdao@gmail.com