1
 
Ông :           NGUYỄN THỚI BÌNH
Chức vụ:    Tổ trưởng
Nhân viên : Văn thư
Địa chỉ:       Cam Lộc - Cam Ranh
Email:         ntbinh.vt.c3thdao@gmail.com
Điện thoại:  0988862702
 
 
 
 
2
 
Bà:            NGUYỄN THỊ LAN DÂN
Chức vụ:    Tổ phó
Nhân viên : Thủ quỷ
Địa chỉ:       Cam Lợi – Cam Ranh
Email:         ntlan.tq.c3thdao@gmail.com
Điện thoại:  
 
 
 
 
3
 
Ông:            NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Thiết bị
Địa chỉ:       Cam Lộc – Cam Ranh
Email:         ndhoang.tb.c3thdao@gmail.com
Điện thoại:  01688786114
 
 
 
 
4
 
Ông:            TẠ MINH TUẤN
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Bảo vệ
Địa chỉ:      Cam Linh – Cam Ranh  
Email:         tmtuan.bv.c3thdao@gmail.com
Điện thoại:  0978924926
 
 
 
 
5
 
Bà:            HỒ THỊ NGA
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Tạp vụ
Địa chỉ:       Cam Linh – Cam Ranh
Email:         htnga.tv.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 01685487173
 
 
 
 
6
 
Bà:            PHAN THỊ HIỀN
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Y tế
Địa chỉ:       Cam Linh –Cam Ranh
Email:        pthien.yt.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 
 
 
 
7
 
Ông:            NGUYỄN VĂN THẠCH
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Bảo vệ
Địa chỉ:       Cam Thuận – Cam Ranh
Email:         nvthach.bv.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 01685487173
 

 

8

Ông:            VÕ MINH TÂN
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Thiết bị
Địa chỉ:       Cam Ranh
Email:         vmtan.tb.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 

 

9

Ông:            VŨ VĂN SỬ
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Bảo vệ
Địa chỉ:       Cam Ranh
Email:         ntkphuong.vvsu.bv.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 0976400290

 

10

Ông:            NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Chức vụ:    Tổ viên
Nhân viên : Kế toán
Địa chỉ:       Cam Ranh
Email:         ntkphuong.kt.c3thdao@gmail.com
Điện thoại: 0358072322